Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cel projektu

Grafika przedstawiająca wejście do budynku Wydziału Poonistyki UJ przy ul. Grodzkiej 16Celem głównym projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” jest utworzenie i realizacja nowych programów kształcenia nauczycieli na kierunku filologia polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki UJ w okresie 25.02.2019 r. - 30.11.2023 r.
Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • Opracowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia odpowiadającego na aktualne zapotrzebowanie społeczne, gospodarcze i rynku pracy oraz mierzącego się z takimi wyzwaniami cywilizacyjnymi jak powszechna migracja, postęp technologiczny, nowe formy komunikacji w społeczeństwie cyfrowym czy nowe wymagania pracodawców wobec pracowników,
 • Podniesienie kompetencji w zakresie personalizowania i indywidualizowania procesu dydaktycznego, diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia, kompetencji interpersonalnych, społecznych, międzykulturowych, glottodydaktycznych przyszłego nauczyciela, jak i umiejętności rozwiązywania problemów, wykorzystywania TIK w nauczaniu, rozwijania kreatywności własnej i uczniów. Projekt będzie wykorzystywał zagraniczne rozwiązania w zakresie kształcenia nauczycieli. Zastosowane zostaną także zagraniczne metody kształcenia, np. CLIL, PBL, peer education, team teaching, autobiografia edukacyjna, portfolio,
 • wykorzystanie metody tutoringu, by rozpoznać i zweryfikować predyspozycje studentek/studentów do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • opracowanie w toku wdrażania programu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych służących profesjonalizacji pracy studentek/studentów tak w kontekście samorozwoju i  autorefleksji, jak również w późniejszej praktyce edukacyjnej z uczniami, 
 •    zintensyfikowanie działań w zakresie współpracy nauczycieli akademickich, studentów i szkół różnego typu, w tym zwłaszcza szkół branżowych, specjalnych, polonijnych.

Uczestnikami projektu będzie 270 studentek i studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki UJ, realizujących pełny moduł przygotowania do  zawodu nauczyciela.

Planowane efekty
Projekt „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” przyczyni się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i  społeczeństwa.

Wartość projektu
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i  personalizacja”  wynosi 3 618 537,10 zł.

Wkład Funduszy Europejskich
Projekt „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” jest dofinansowany ze środków europejskiej               w kwocie 3 049 703,07 zł.

About the Project

The primary objective of the „Professional teacher of Polish. Practice and Personalisation” project is to design and implement a new core study programme for students of Polish philology with teaching specialisation. It will be run at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University between 25 February 2019 and 30 November 2023.

The aim will be attained through:

 • development and application of a new study programme addressing current social and economic expectations as well as the needs of the labour market. It will also meet such major challenges as migration, technological advances, new means of communication used by digital society and professional requirements employees have to comply with,
 • mastering the ability to personalise and differentiate within the teaching context and to assess learners’ needs and potentials; improving problem solving techniques along with interpersonal, social, multicultural and glottodidactic skills of teachers-to-be; increasing the usage of information and communication technologies in education and strengthening future teachers’ and their learners’ motivation to develop creativity. The project will take advantage of foreign practices used by colleges and universities offering teacher training courses. It will incorporate such well-established methods as CLIL, PBT, peer education, team teaching, educational autobiography or portfolio into the study programme,
 • one-to-one tutorials aimed to identify and verify an individual student’s potential to work as a teacher,
 • designing innovative teaching tools allowing each and every student self-development and self-reflection in the course of their studies and later enabling them to facilitate their learners’ progress during their own future teaching careers,
 • forging links and cooperation among academic teachers, students and all types of schools, especially vocational and special ones as well as Polish supplementary schools operating abroad,
 • There will be 270 students taking part in the Project, both women and men, completing undergraduate and postgraduate Polish philology studies with teaching specialisation.
 • Results expectedIt is hoped the Project will contribute to the development of university students’ indispensable competencies addressing labour market requirements as well as economic and social needs.

       Project value
       The total value – 3 618 537,10 PLN

       The EU fund
       The project is co-financed with European funds – 3 049 703,07 PLN

Studentki i Studenci pierwszego roku kierunku filologia polska nauczycielska (studia II stopnia),

na którym realizowany jest projekt "Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja",

prosimy o zapoznanie się z treścią

• Regulaminu udziału w projekcie

• Oświadczenia uczestnika projektu

• Deklaracji uczestnictwa w projekcie

Studenci filologii polskiej nauczycielskiej, w ramach projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, zostaną objęci tutoringiem prowadzonym przez z psychologów, pedagogów (I rok) oraz dydaktyków (II i III rok). Da to możliwość diagnozy potrzeb i możliwości indywidualnego studenta, monitorowania oraz wspierania jego/jej rozwoju, określenia jego/jej kompetencji, a także rozwijanie postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Tutoring będzie realizowany poprzez bezpośrednie konsultacje oraz kontakt online.

Skorzystaj z możliwości przyjrzenia się sobie, odkrycia własnych zasobów i pełnego rozwoju.

a

Technologia w edukacji

Udział w projekcie „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” to niepowtarzalna szansa nabycia umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami, po które tak chętnie sięgają uczniowie na wszystkich etapach edukacji, i które są już stałym elementem życia i pracy w społeczeństwie cyfrowym.
Studenci filologii polskiej nauczycielskiej będą mogli przygotowywać atrakcyjne zajęcia i projekty z użyciem sprzętu rejestrującego, projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej oraz oprogramowania i platform umożliwiających tworzenie prezentacji multimedialnych (Prezi), plakatów interaktywnych (Glogster) czy filmów (Pixton). Oparcie scenariusza lekcji na technologii informacyjnej będzie niezależne od możliwości szkoły dzięki „mobilnej pracowni multimedialnej”.

Poznaj tajniki i możliwości nowoczesnych technologii.

 

Praktyki i zajęcia w szkołach

Studenci kierunku filologia polska nauczycielska wezmą udział w rozbudowanych i wieloaspektowych praktykach.

Projekt „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” daje możliwość zdobycia doświadczenia, poszukiwania inspiracji i poznania specyfiki pracy w różnych szkołach, zarówno w kraju, jak i zagranicą. W programie studiów ujęto zajęcia w wielu typach szkół (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe) i placówkach edukacyjnych (np. ośrodki wychowawcze), wyjazdy do szkół sanatoryjnych (np. Busko Zdrój) i polonijnych (np. Wielka Brytania, Ukraina), wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach kształcenia nauczycieli połączone z obserwacją zajęć szkolnych (np. Wielka Brytania, USA).

Hospitacje towarzyszące praktykom służyć będą nie tylko ewaluacji przeprowadzonych lekcji, ale staną się okazją do pogłębionej rozmowy między studentem a nauczycielem, wspólnej analizy rozwijanych kompetencji, przeżywanych trudności, przekazania informacji zwrotnej wraz ze wskazówkami do dalszej pracy oraz oceny i przeglądu prowadzonego portfolio.

Obserwuj, poszukuj, doświadczaj i twórz własną filozofię pracy.

Projekty studenckie

Studenci kierunku filologia polska nauczycielska będą mieć możliwość opracowania i przeprowadzenia projektów edukacyjnych pod opieką nauczyciela akademickiego, ze wsparciem w postaci profesjonalnych szkoleń i z wykorzystaniem IT.

Tematyka planowanych projektów dotyczyć będzie problemów najczęściej pojawiających się w pracy polonisty (np. kryzys czytelnictwa), jak i poważnych wyzwań XXI wieku (np. społeczności wielokulturowe). Przygotowanie studenckiego projektu stanowić będzie przestrzeń nabywania doświadczeń niezbędnych przy organizacji i rozliczaniu wydarzeń szkolnych (np. wyjazdy, konkursy), jak i źródło pomysłów na pracę z uczniami. Upowszechnianie efektów prac poszczególnych zespołów projektowych podczas seminariów i minikonferencji będzie nauką i treningiem wystąpień publicznych.

Tworzenie projektu w małych grupach studenckich pozwoli na rozwój kompetencji w zakresie planowania pracy i jej organizacji, z poszanowaniem różnorodności poglądów i możliwości uczestników. Umożliwi też dokonywanie autoewaluacji uwzględniającej ocenę własnej skuteczności i wyciąganie wniosków na przyszłość.

Wspólna praca nad projektem będzie też przestrzenią kształcenia praktycznych i pożądanych przez pracodawców, nie tylko w obszarze edukacji, umiejętności, takich jak kooperacja, zespołowe rozwiązywanie problemów, kreatywność, skuteczna komunikacja, samoorganizacja, negocjowanie czy krytyczne myślenie.

Podziel się z innymi swoimi pomysłami i odkryciami.

 

Spotkania z mistrzami

Udział w projekcie „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” to również unikalna szansa czerpania z bogatego doświadczenia tak polskich, jak i zagranicznych ekspertów w różnych dziedzinach. Studenci zapoznają się z różnorodnymi rozwiązaniami edukacyjnymi wypracowanymi w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Izrael czy Ukraina dotyczące na przykład, interpretacji tekstu blackout poetry albo wykorzystania CLIL w pracy z uczniem cudzoziemskim.
Uczestnicy projektu będą uczestniczyć także w cyklu spotkań „Wokół dobrych praktyk nauczycielskich” prowadzonych przez wybitnych nauczycieli-praktyków, dzielących się swoim doświadczeniem edukacyjnym, sposobami motywowania uczniów do twórczych działań, zaangażowaniem w pracę i akcje prospołeczne oraz strategiami przeciwdziałającymi syndromowi wypalenia zawodowego.
Udział w projekcie umożliwia również udział w warsztatach ekspertów z zakresu edukacji muzealnej, teatralnej, filmowej i antydyskryminacyjnej. Tak zaplanowany proces kształcenia pozwoli studentom-przyszłym profesjonalistom różnych obszarów na wszechstronny rozwój ułatwiający w przyszłości dobre funkcjonowanie tak w przestrzeni osobistej, jak i zawodowej.

Zobacz, jak robią to mistrzowie. Posłuchaj profesjonalistów.

 

Narzędzia dydaktyczne

W trakcie projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” powstanie zestaw gotowych narzędzi dydaktycznych w formie
• pomocy dydaktycznych (np. prezentacje multimedialne),
• scenariuszy zajęć uwzględniających potrzebę indywidualizowania i personalizowania pracy z uczniem (np. w klasie realizującej ideę edukacji włączającej) czy przygotowujących do zespołowego rozwiązywania problemów (np. projekty polonistyczne),
• narzędzia glottodydaktyczne do pracy z uczniami cudzoziemskimi i uczęszczającymi do szkół polonijnych
• oraz narzędzia służące autorefleksji i autoewaluacji.

Wszystkie wypracowane narzędzia będą udostępniane studentom na praktykach oraz nauczycielom szkolnym, a po zakończeniu projektu pozostaną w wolnym dostępie.

Odpowiedź na wyzwania współczesnej edukacji

Aby jakakolwiek rzetelna i prawdziwa reforma edukacji mogła się udać, nauczyciele muszą być do niej odpowiednio przygotowani. Studenci kierunku filologia polska nauczycielska na Wydziale Polonistyki UJ będą mieli okazję stać się pionierami zmian w polskiej szkole, ponieważ ich kształcenie odbywać się będzie w nowoczesny i wszechstronny sposób.

Nowa polska szkoła musi wkrótce zaistnieć. Niezależnie od tego, czy zmiany zostaną wprowadzone w trybie ministerialnym czy oddolnie. Absolwenci filologii polskiej nauczycielskiej UJ to potencjalni reformatorzy edukacji, osoby:
 pełne kreatywnych pomysłów,
 wyposażone w niezbędne umiejętności i wiedzę,
 świadome siebie i otwarte na innych,
 wyposażone w innowacyjne narzędzia dydaktyczne,
 gotowe zmierzyć się z najtrudniejszymi wyzwaniami i odnieść sukces.

Zapraszamy na przyszłościowe studia w Krakowie!